สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อชาว มสธ.ระยอง


  คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะ

  Share
  avatar
  dj.soda
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 732
  Join date : 12/08/2009
  : 35
  ที่อยู่ : 88.50 ซิกม่า FM.

  คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะ

  ตั้งหัวข้อ  dj.soda on Fri Aug 14, 2009 8:44 am

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

  4.สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท.)* หรือ
  8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าทุกสาขา
  หมายเหตุ * สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางนิเทศศาสตร์ สามารถขอเทียบโอนชุดวิชาจากมหาวิทยาลัยได้ในบางชุดวิชา

   เวลาขณะนี้ Thu Jan 17, 2019 12:29 pm